افتخارات

 

- شرکت در نمایشگاه های مختلف

- شرکت در نمایشگاه لیون فرانسه در سال 2002

- شرکت در نمایشگاه تورنتو کانادا در سال 2005

- شرکت در نمایشگاه پاریس فرانسه و دریافت لوح تقدیر در سال 2006

- شرکت در نمایشگاه استانبول در سال 2007

- شرکت در نمایشگاه مسکو و دریافت لوح تقدیر درسال 2009